عقد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری صنتا

توسط Rasad
26

صندوق صنایع نانو تک آینده (صنتا)، یک صندوق سرمایه گذاری تخصصی در حوزه فناوری نانو می باشد. به موجب این قرارداد، مسئولیت اجرای فرایند شناسایی و انتخاب فناوران یا استارتاپهای توانمند در سه فناوری غشای نانویی آب شیرین کن، نانو مواد جلوگیری از تبخیر سطحی آب، و نانو المنتهای مفید برای جلبکها نانو را دارا میباشد. برندگان و برگزیدگان این فرایند وارد شتابدهنده صندوق صنتا خواهند شد.

یک نظر اضافه کنید