رویدادهای نوآوری در حال برگزاری

چالش نوآوری

غشای نانویی آب شیرین کن
تاریخ شروع چالش: 99/10/24