شرکت رسد به عنوان مرکز نوآور وزارت نفت برگزیده شد

توسط Rasad
20

پس از 3 ماه بررسی صلاحیت شرکتهای متقاضی، شرکت راهبر سیستم دانش به عنوان یکی از هفت مرکز نوآور وزارت نفت در حوزه «مدیریت داراییهای فیزیکی» برگزیده شد. به موجب این گزینش، شرکتهای مشاور در استقرار نظام مدیریت داراییهای فیزیکی، ملزم به ایجاد کنسرسیوم با حضور یک مرکز نوآور بوده و حضور در مناقصات وزارت نفت در حوزه مدیریت داراییهای فیزیکی صرفا برای این کنسرسیوم مجاز خواهد بود.

یک نظر اضافه کنید