رویدادها و چالش های پیش رو

چالش نوآوری

نانو المنت های مفید برای جلبک
تاریخ شروع چالش: به زودی

چالش نوآوری

نانو مواد جلوگیری از تبخیر سطحی آب
تاریخ شروع چالش: به زودی