برگزاری سلسله وبینارهای پاییزی دانش بنیان

توسط Rasad
35

شرکت راهبر سیستم دانش (رسد) در راستای اجرای خدمات خود در آموزش و ترویج عمومی شیوه اخذ گواهی دانش بنیان، در پاییز امسال اقدام به برگزاری سلسله وبینارهای دانش بنیان در مراکز مختلف صنعتی و دانشگاهی نموده است؛ برخی از این مراکز عبارتند از شهرک صنعتی عباس آباد، دانشگاه علوم پزشکی قم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.

یک نظر اضافه کنید